นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ได้มีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวผู้ผ่านการประเมินทุกตำแหน่งต่อไปอีก 6 เดือน(นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เพื่อเตรียมการเข้าสู่แผนการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด นั้น

         บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้  ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 


*หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด 

*แบบสัญญาจ้างพนักงานราขการ ดาวน์โหลด (ปรับหน้าให้ตรงด้วย)

*บัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่มีตัว ณ วันที่ 1 เมษายน  2560 ดาวน์โหลด 


หมายเหตุ  หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปลี่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง