นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม/นักการภารโรง(SP2 91 อัตรา)

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีตำแหน่งลูกจ้างดังกล่าว ตามบัญชีรายที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  ดำเนินการต่อสัญญาจ้าง พร้อมสัญญาค้ำประกัน โดยแยกแบบสัญญาให้ถูกต้องตรงกับตำแหน่งตามแบบที่ส่งมาให้ แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และให้โรงเรียนดาวน์โหลดสิ่งที่ส่ง มาด้วย 1 – 3  และหากลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งลาออก หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เป็นการสิ้นสุดสัญญาให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบโดยด่วน

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย(1-3)

   1. บัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ดาวน์โหลด

   2. บัญชีรายชื่อนักการภารโรง(SP2 91 อัตรา) ดาวน์โหลด

   3. แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ดาวน์โหลด

   4. แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง(SP2 91 อัตรา) ดาวน์โหลด

   5. แบบสัญญาค้ำประกันพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ดาวน์โหลด

   6. แบบสัญญาค้ำประกันนักการภารโรง(SP2 91 อัตรา) ดาวน์โหลด

      - คำชี้แจงการส่งสัญญาจ้างและแบบกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด