นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การทำสัญญาจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 2

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง


ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

2. รายละเอียดเอกสารแนบสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

3. สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลด

4. สัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างคำสั่งจ้างโรงเรียน ดาวน์โหลด

6. คำสั่งโรงเรียน ดาวน์โหลด

7. เลขที่สัญญาจ้างบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลด