นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การสำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอก

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายละเอียดแจ้งความต้องการวิชาเอก

                  2. บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครู / วิชาเอก