นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

**********************

อ่านรายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลด                                   

          - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และภาค ข.

                   (1) กลุ่มวิชา ภาษาไทย                                

                   (2) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์                              

                   (3) กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ                            

                   (4) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์                              

                   (5) กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย                         

                   (6) กลุ่มวิชา พลศึกษา                                  

                   (7) กลุ่มวิชา สังคมศึกษา                              

                   (8) กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์                              

          - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. (สัมภาษณ์)

                   (1) กลุ่มวิชา ภาษาไทย                                

                   (2) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์                              

                   (3) กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ                             

                   (4) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์                             

                   (5) กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย                         

                   (6) กลุ่มวิชา พลศึกษา                                 

                   (7) กลุ่มวิชา สังคมศึกษา                               

                   (8) กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์                              

 

แผนการจัดห้องสอบและสนามสอบ ภาค ก. และภาค ข. คลิก           

แผนการจัดห้องสอบและสนามสอบ ภาค ค. (สัมภาษณ์) คลิก            

แผนที่สนามสอบ คลิก                                                     

ระเบียบผู้เข้าสอบ คลิก