นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เรียน  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลำดับที่ 17 และลำดับที่ 18 (สำรอง) - 19 (สำรอง)

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 14/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ (1) ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  16  สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

รายละเอียด ดาวน์โหลด


                                            *หากไม่ไปรายงานตัว กรุณาบันทึกการสละสิทธิ์ ส่งไปให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด้วย*