นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักการภารโรง

เรียน   ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ลำดับที่ 12 และลำดับที่ 13 (สำรอง)

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จึงมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักการภารโรง ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 92/2560 ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 16  สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

รายละเอียด ดาวน์โหลด


                                      *หากไม่ไปรายงานตัว กรุณาบันทึกการสละสิทธิ์ ส่งไปให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ด้วย*