นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

        เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 3 คน แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ดำเนินการแต่งตั้งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลว. 24 กรกฎาคม 2560  ดาวน์โหลด