นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


******************

เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค.(2)

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครราชสีมา เขต 7

รายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลด

องค์ประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด