นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560) จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการดำเนินการ ดังนี้

         1. ตรวจสอบความถูกต้องและนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ตามบัญชีรายชื่อฯ ที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารหมายเลข 1)

            (ตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล/ค่าตอบแทน/เลขประจำตัวประชน/วันทีเริ่มจ้าง  หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งด่วน  กรณีที่ไม่แจ้งให้ถือว่าข้อมูลถูกต้อง)

         2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วนำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  มากรอกผลการประเมินลงในแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 แล้วส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการต่อไป

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ  ดำเนินการตามที่กล่าวมาตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วส่งผลการประเมินไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  พิจารณาดำเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

 

ดาวน์โหลดหนังสือนำส่งและเอกสาร(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4)

        หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

        1. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน  2560 ดาวน์โหลด

        2. และ 3. แบบบัญชีแจ้งผลคะแนนประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 2) และแบบบัญชีแจ้งผลคะแนนประเมินฯ ครั้งที่ 1 และ 2 (เอกสารหมายเลข 2.1) ดาวน์โหลด

        4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลด

        หนังสือที่อ้างถึง หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/1426 ลว. 26  มีนาคม 2555 (แนวทางการประเมินฯ) ดาวน์โหลด