นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.จากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากงบประมาณรายจ่าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ในรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามแบบที่ส่งมาให้ เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในต่อสัญญาจ้าง เมื่อดำเนินการ ประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

       1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

       2. คำชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

       3. แบบประเมินฯ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดาวน์โหลด

       4. แบบประเมินฯ ครูผู้สอน ดาวน์โหลด

       5. แบบประเมินฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดาวน์โหลด

       6. แบบประเมินฯ นักการภารโรง ดาวน์โหลด

*เมื่อดาวน์โหลดเรียบแล้ว ก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบแบบประเมินฯ ว่าพอดีกับกระดาษ A4 หรือไม่ กรุณาปรับให้พอดีกับกระดาษ A4*