นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 3 คน แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ดำเนินการแต่งตั้ง นั้น

         บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดหน้าคำสั่งฯ และแนบท้ายคำสั่งฯ เพื่อเก็บไว้เป้นหลักฐานของทางราชการ

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 723/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอชุมพวง ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอโนนแดง ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอประทาย ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอพิมาย ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอเมืองยาง ดาวน์โหลด 

  - แนบท้ายคำสั่งฯ ที่ 723/2560 อำเภอลำทะเมนชัย ดาวน์โหลด 


**กรุณาตรวจสอบข้อความบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไข**