นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 กันยายน 2560 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วนำผลการประเมินการปฏิบัติงานส่งไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2560) นั้น
         
         บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ดำเนินการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนฯ คลิกที่ ดาวน์โหลด และการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากพนักงานราชการลาออก หรือไม่ว่ากรณีใดที่เป็นการสิ้นสุดสัญญาให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบโดยด่วน


รายละเอียดคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ดาวน์โหลด