นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การทำสัญญาจ้างโรงเรียนการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1


หนังสือนำส่ง
(ดาวน์โหลด) 


สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. รายละเอียดสัญญาจ้างให้แนบเอกสาร

2. สัญญาจ้าง

3. สัญญาค้ำประกัน

4. ตัวอย่างคำสั่งจ้างโรงเรียน

5. เลขที่สัญญาจ้าง