นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ

      ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยมติคณะกรรมการ บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560     ได้พิจารณาจัดสรร(เกลี่ยอัตรา)พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04007/ว 13494 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยพิจารณาการจัดสรรตามเกณฑ์การจัดสรรที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 จากโปรแกรมสารสนเทศ SET ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

     ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการให้ไปประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดสรรอัตรา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร ดังนี้


1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด