นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง(91 อัตรา)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (91 อัตรา)

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ งบดำเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว 5700 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จำนวน 91 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินดำเนินการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างต่อไปอีก ตามระยะเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้  แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

   1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

   2. แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง ิ  ดาวน์โหลด

   3. บัญชีอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2560   ดาวน์โหลด

   4. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง   ดาวน์โหลด

   5. แบบสัญญาค้ำประกัน   ดาวน์โหลด

   6. แบบกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่่วคราว   ดาวน์โหลด