นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2561

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4)  ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว 5668 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 จำนวน 143 อัตรา ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีตัวตนที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 117 ราย มีอัตราว่างอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกตัวเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 28 อัตรา

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

  2. แบบสัญญาจ้างพนักงานราขการ   ดาวน์โหลด

  3. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่มีตัว ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2560   ดาวน์โหลด

  4. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง   ดาวน์โหลด