นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว 4787 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จำนวน 49 อัตรา

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

  2. แบบสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ดาวน์โหลด

  3. บัญชีอัตราจ้างปฏิบัติงานฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ดาวน์โหลด

  4. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

  5. แบบสัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด

  6. แบบกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด