นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอน


           ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จึงมีความประสงค์เรียกตัวเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 195/2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ (1) ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นพนักงานราชการในครั้งนี้ และหากกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปจนครบตามตำแหน่งที่ว่าง


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ดาวน์โหลด

3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลด

4. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ ดาวน์โหลด

5. คำชี้แจงการรายงานตัว ดาวน์โหลด