นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04007/ว 14321 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 จำนวน 104 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้ดำเนิน การพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04007/ว13494 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามบัญชีการจัดสรรที่ส่งมาให้(1) และได้ดำเนินการเรียกอัตราจ้างโครงการดังกล่าวไปประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้อัตราจ้างรายถูกผลกระทบจากการจัดสรรอัตราได้เลือกสถานศึกษาแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินดำเนินการต่อสัญญาจ้างต่อไปอีก ตามระยะเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้ แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

    1.หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

    2. บัญชีการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ดาวน์โหลด

    3. แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ

       - แบบที่ 1  (รายที่ได้รับการจัดสรรคืนโรงเรียนเดิม)  ดาวน์โหลด

       - แบบที่ 2  (รายที่ถูกเกลี่ยอัตราจำนวน 11 ราย)  ดาวน์โหลด

    4. แบบสัญญาค้ำประกันพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ดาวน์โหลด

    5. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลด