นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(เพิ่มเติม)

เรียน   นางสาวธัญทิพย์ ปานขุนทด ผู้สอบผ่านการสรรหาฯ กลุ่มวิชา สังคมศึกษา ลำดับที่ 5 (สำรอง)

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง ตามหนังสือที่ ศธ 04068/4485 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 28 ราย จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก ตามจำนวนที่มีอัตราว่าง นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในครั้งนี้
        ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนพนักงานราชการครบตามอัตราที่ว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเพิ่มเติม(สำรอง) ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่งเรียกตัว  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง  ดาวน์โหลด

3. คำชี้แจงการรายงานตัว  ดาวน์โหลด