นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ดาวน์โหลด

คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

แบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการ  ดาวน์โหลด