นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลกรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดำเนินงาน จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด

3. แบบสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

4. แบบสัญญาคำ้ประกัน  ดาวน์โหลด

5. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด