นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การรายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์

เรียน   นางสาววัลลี  ทับสีรัก ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 3

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอพิมาย จึงมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 13/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  1  ธันวาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้


อ่านรายละเอียด  ดาวน์โลด