นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การรายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

เรียน    1. นางสาวนงลักษณ์  แสงสุขสว่าง  ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 24 

          2. นางสาวพิทยารัตน์  เบียดนอก  ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 25

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จากการจัดสรรอัตราใหม่ และจาการลาออก จำนวน 2 อัตรา จึงมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 14/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  1  ธันวาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่งเรียกรายงานตัว  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง  ดาวน์โหลด

3. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด