นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ต่อเนื่อง 52 อัตรา

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ต่อเนื่อง 52 อัตรา

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ต่อเนื่อง ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว6144 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 52 อัตรา

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินดำเนินการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างต่อไปอีก ตามระยะเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้  แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และให้โรงเรียนดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 ทางเว็บไซต์ www.korat7.go.th

อ่านราละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2560  ดาวน์โหลด

3. แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง ต่อเนื่อง 52 อัตรา  ดาวน์โหลด

4. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

5. แบบสัญญาค้ำประกัน  ดาวน์โหลด