นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพิ่มเติม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสี่เหลี่ยม/บ้านหวายโนนโพธิ์/บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)/บ้านสว่างนาดี/นิคมสร้างตนเองพิมาย 5/นิคมสร้างตนเองพิมาย 6/บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก/บ้านใหม่ปฏิรูป

        /บ้านโนนยอ/ท่าเรือวิทยา/บ้านหนองโดนรกฟ้า/เพชรหนองขาม/บ้านหนองบง/บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา/กุลโน/บ้านโนนรัง

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 8 อัตรา โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยเรียงลำดับความสำคัญประเภทความรุนแรง ได้จัดสรรแล้ว จำนวน 104 อัตรา ตามที่ได้รับจัดสรรก่อนนี้ และได้พิจารณาจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีเด็กพิการตามลำดับความสำคัญประเภทความรุนแรง จำนวน 8 อัตรา

        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ดำเนินการแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการเกลี่ยอัตราแจ้งความประสงค์ที่จะย้ายไปตำแหน่งว่างเพื่อสะดวกในการปฏิบัติราชการและใกล้ภูมิลำเนา ในอัตราที่ได้รับการจัดสรรใหม่ และขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย (ดังบัญชีรายละเอียดผู้ประสงค์ขอย้าย) ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่และจัดทำสัญญาจ้างสถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวมาแทนอัตราที่ว่าง  

        อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก