นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน   1. นางสาวเบญจพร  สวนกิจ ผู้สอบผ่านการสรรหาฯ กลุ่มวิชา ภาษาไทย ลำดับที่ 7   

         2. นางสาวศิริรัตน์  อาศัยนา ผู้สอบผ่านการสรรหาฯ กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย ลำดับที่ 10

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง ตามหนังสือที่ ศธ 04068/4895 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 ราย จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอก ตามจำนวนที่มีอัตราว่าง มารายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาภาษาไทย และมีอัตราว่างเพิ่มเติมจากการลาออก จำนวน 1 อัตรา

         ดังนั้น เพื่อให้ได้จำนวนพนักงานราชการครบตามอัตราที่ว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเพิ่มเติม ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ และอัตราว่างเพิ่มเติม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิก