นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

เรียน   ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ลำดับที่  26 - 34 และ ลำดับที่ 35 - 37 (สำรอง)

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จากการได้รับจัดสรรอัตราเพิ่ม และจาการลาออก จำนวน 9 อัตรา จึงมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 14/2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  15  ธันวาคม 2560  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เวลา 08.30 – 10.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนดไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. หนังสือแจ้งการรายงานตัว  ดาวน์โหลด

       2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลด

      3. บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง   ดาวน์โหลด

      4. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

      5. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์  ดาวน์โหลด