นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม – กันยายน 2561)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดำเนินงาน จำนวน 7 เดือน (มีนาคม – กันยายน 2561) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีอัตราจ้างโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง โดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และให้โรงเรียนดาวน์โหลด ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

3. บัญชีรายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  ดาวน์โหลด

4. แบบสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

5. แบบสัญญาคำ้ประกัน  ดาวน์โหลด