นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ด่วนที่สุด

เรื่อง   กรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดที่เคยได้รับการอบรม และยังไม่เคยได้รับการอบรม พร้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงให้โรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม แจ้งให้บุคลากรดังกล่าวทุกรายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูลฯ ที่ www.korat7.go.th ในข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจแล้ว พริ้นหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล (Print Screen) รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไป และดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรฯ ได้ที่ www.korat7.go.th ในกลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือราชการ(นำส่ง) คลิก

2. หลักสูตรการพัฒนาฯ คลิก

3. ตัวอย่างแบบกรอก คลิก


<<<<< กรอกแบบสำรวจ >>>>>