นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วกรณี ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประเมินฯ เสร็จแล้วให้เก็บแบบประเมินไว้ที่โรงเรียน เพื่อส่งพร้อมการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) แล้วนำผลการประเมินฯ ทั้ง 2 ครั้ง มาพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วกรณี เช่น การเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญา โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากการประเมินครั้งที่ 2

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

แบบประเมินฯ  ดาวน์โหลด

หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/1426 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555  ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด