นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (91 อัตรา)

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (91 อัตรา) ตามบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินให้ดำเนินการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและสั่งจ้างต่อไปอีก ตามระยะเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้ แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

   1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

   2. แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง  ดาวน์โหลด

   3. บัญชีอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ณ วันที่ 1 เมษายน  2561   ดาวน์โหลด

   4. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง   ดาวน์โหลด

   5. แบบสัญญาค้ำประกัน   ดาวน์โหลด

   6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด