นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(ดังบัญชีรายชื่่อที่ส่งมาพร้อมนี้)

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จากการลาออกเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู จำนวน 8 อัตรา และได้รับจัดสรรคืนอัตราจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา รวมจำนวน 14 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 195/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วย(1) ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น.  ณ ห้องประชุมลำมาศ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

      1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

      2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ดาวน์โหลด

      3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลด

      4. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ ดาวน์โหลด

      5. คำชี้แจงการรายงานตัว ดาวน์โหลด


หากประสงค์จะสละสิทธิ์ให้ดำเนินการส่งเอกสารฉบับนี้ ทางไปรษณีย์ (EMS)

                   งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง   กลุ่มบริหารงานบุคคล

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

                   ถนนพิมาย – ชุมพวง

                   อำเภอชุมพวง

                   จังหวัดนครราชสีมา

                   30270

หรือกรอกในแบบบันทึกสละสิทธิ์แล้วแสกน(สี)ส่งทาง  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน