นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

           ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) ตำแหน่งครู และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

           ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)ดังกล่าว ในวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2561 (ตามกำหนดการประชุมฯ) ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ข้าราชการครูในโรงเรียน จำนวน 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)

            ดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือราชการและกำหนดการประชุม  คลิก