นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   ชะลอการทำสัญญาพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างไว้ก่อน

เรียน   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ ศธ 04068/1311

           ลงวันที่  27  เมษายน  2561

          ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ได้ดำเนินการ เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 195/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แทนอัตราที่ว่างจำนวน 14 อัตรา จำนวน 24 ราย(รวมตัวสำรอง) จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1970 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่อยู่ระหว่างการสรรหาและยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใหม่ชะลอการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใหม่ไว้ก่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอแจ้งผู้ผ่านการสรรหาฯ ตามบัญรายชื่อที่ส่งไปให้ตามหนังสือที่อ้างถึงทราบ ขอชะลอการไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในวัน และเวลาดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก