นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน

         (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 2

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 2 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวโครงการดังกล่าว ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และขอเรียนว่า กรณีมีอัตราว่างลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามมิให้ใช้อัตราว่างดังกล่าวทุกกรณีให้ส่งคืนอัตราว่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมต่อไป

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

         1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

         2. บัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  ดาวน์โหลด

         3. แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ดาวน์โหลด

         4. แบบสัญญาค้ำประกันพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ดาวน์โหลด

         5. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด