นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การทำสัญญาจ้างและการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรงเรียน

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. หนังสือนำส่ง คลิก  

       2. แนวปฏิบัติอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คลิก  

       3. รายละเอียดสัญญาจ้างให้แนบเอกสาร คลิก  

       4. แบบสัญญาจ้าง และหลักฐาน / แบบสัญญาค้ำประกัน และหลักฐาน คลิก  

       5. คำสั่ง สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่ 746/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คลิก  

       6. ตัวอย่างคำสั่งจ้างโรงเรียน คลิก  

       7. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรธุรการโรงเรียน

               - รายชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามกรอบเดิม อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คลิก  

               - รายชื่ออัตราว่างธุรการโรงเรียน ตามกรอบใหม่  อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท คลิก