นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน   1. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่  12 - 28  กลุ่มวิชา การศึกษาปฐมวัย

          2. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่  13 - 15  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

          3. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลำดับที่  8 - 12  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จากการลาออกเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 อัตรา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 195/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาด้วย(1) ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

          1. หนังสือนำส่งเรียกตัว  ดาวน์โหลด

          2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ  ดาวน์โหลด 

          3. บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง  ดาวน์โหลด 

          4. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด 

          5. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์  ดาวน์โหลด