นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

          ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบและถือปฏิบัติ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว

อ่านรายละเอียดและดาวโหลด ดังนี้

         1. หนังสือนำส่ง  สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่ ศธ 04068/3910 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด

         2. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  ดาวน์โหลด