นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุกโรง  คลิก

         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  คลิก

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7  มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย และให้ถือปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้จัดส่ง คำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ในระหว่างวันที่ 3 - 17 ธันวาคม  2561 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. รายละเอียดประกาศฯ และการส่งคำร้องขอย้าย  ดาวน์โหลด

       2. องค์ประกอบการประเมินฯ  ดาวน์โหลด

       3. แก้ไของค์ประกอบการประเมินฯ  ดาวน์โหลด