นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม ถึง มีนาคม 2562)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ  ดาวน์โหลด

3. แบบสัญญาจ้างพนักงานราขการ  ดาวน์โหลด

4. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด