นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง / ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 (15 วันทำการ) นั้น

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด และขอเรียนว่าคำร้องขอย้ายที่ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นั้น ไม่อนุญาตให้บันทึกเพิ่มเติมหรือขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ในคำร้องขอย้ายทุกกรณี ภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังนี้

          - หนังสือนำส่งแจ้งการย้าย ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดาวน์โหลด

          - หนังสือนำส่งแจ้งการย้าย ถึง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

           (1) ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลด 

           (2) รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ  ดาวน์โหลด    

           (3) ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ดาวน์โหลด

           (4) คำชี้แจงการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ปี พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

           - แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด

           - แบบบัญชีงบหน้าคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด

           - แบบบันทึกขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน  ดาวน์โหลด

           - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7996 ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด

           - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2559  ดาวน์โหลด