นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2562 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ แล้วส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 (15 วันทำการ) นั้น

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงส่งรายชื่อข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้าย ให้โรงเรียนนำรายชื่อข้าราชการครูนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นชอบ ถือว่าคณะกรรมการฯ ไม่ขัดข้อง เห็นควรรับย้าย กรณีมีตำแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่างให้แจ้งความต้องการวิชาเอกที่จำเป็นและขาดแคลนด้วยตามมาตรฐานวิชาเอก จำนวน 3 - 5 วิชาเอก 

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อข้าราชการครูประสงค์ขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลด