แก้ไข...บัญชีรายชื่อข้าราชการครูประสงค์ขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


           ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายเสนอกรรมการสถานศึกษา นั้น ขอแก้ไขรายชื่อผู้ขอย้าย ลำดับที่ 5 , 35 , 36 , 60 , และ 77  

จากเดิม  นางชณิดา  ช่างทองมะดัน  แก้ไขเป็น  นางประภาพร  แดงงาม


บัญชีรายละเอียดผู้ประสงค์ขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(แก้ไขแล้ว) ดาวน์โหลด