นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   สำรวจความต้องการวิชาเอก

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ส่งรายบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายประจำปี พ.ศ.2562 ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้าย แล้วส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และกรณีมีตำแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่างให้แจ้งความต้องการวิชาเอกที่จำเป็นและขาดแคลนด้วยตามมาตรฐานวิชาเอก จำนวน 3 - 5 วิชาเอก นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างจากการเลื่อนไหลจำนวนหลายอัตรา ซึ่งมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งความต้องการวิชาเอกส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงให้ขอโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่างหรือโรงเรียนที่มีข้าราชการครูที่ส่งคำร้องขอย้ายประจำปี พ.ศ. 2562 หรือโรงเรียนที่อัตรากำลังครูต่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แจ้งความต้องการวิชาเอกส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง  คลิก