นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 จำนวน 3 เดือน สำหรับเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ดาวน์์โหลดเอกสารดังนี้

- หนังสอนำส่ง   ดาวนโหลด

- บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562   ดาวนโหลด

- แบบสัญญาจ้างพนักงานราขการ   ดาวนโหลด

- คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง   ดาวนโหลด