นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประเมินฯ ครั้งที่ 1 เสร็จแล้วให้เก็บผลการประเมินไว้ที่โรงเรียน ส่งพร้อมผลการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อนำผลการประเมินฯ ทั้ง 2 ครั้ง นำผลไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี เช่น การเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญา โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

- หนังสิอนำส่ง  ดาวน์โหลด

- แบบประเมินฯ  ดาวน์โหลด

- หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04068/1426 ลว. 26  มี.ค. 55 (หนังสอที่อ้างถึง)  ดาวน์โหลด