นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดทำสัญญาจ้างและบันทึกการจ้าง อัตราจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติธุรการโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562  ดังนี้

        1. จัดสรรงบประมาณธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท  ระยะเวลา 6 เดือน ให้จัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  2562 ( 6 เดือน)

        2. จัดสรรงบประมาณธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท  ระยะเวลา 4  เดือน ให้จัดทำบันทึกการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  – 31 กรกฎาคม   2562 ( 4  เดือน)  จำนวน  5  โรงเรียน

        3. จัดสรรงบประมาณธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท  ระยะเวลา 3  เดือน ให้จัดทำบันทึกการจ้างตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม   – 31 กรกฎาคม  2562 ( 3  เดือน)  จำนวน  125  โรงเรียน

        ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน”โครงการคืนครูให้นักเรียน” จัดทำสัญญาจ้าง(กลุ่มค่าจ้าง 15,000 บาท) และจัดทำบันทึกการจ้าง(กลุ่มค่าจ้าง 9,000 บาท ) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2562

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

     1. นำส่งธุรการโรงเรียนและขอบข่ายงาน  ดาวน์โหลด

     2. แนวปฏิบัติอัตราจ้างธุรการโรงเรียน  ดาวน์โหลด

     3. รายละเอียดสัญญาจ้างให้แนบเอกสาร  ดาวน์โหลด

     4. แบบสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน  ดาวน์โหลด

     5. คำสั่ง สพป.นม 7 เรื่อง สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน  ดาวน์โหลด

     6. ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน มอบงานให้ธุรการโรงเรียน  ดาวน์โหลด

     7. บัญชีรายชื่อธุรการโรงเรียนกรอบเดิม ค่าจ้าง 15,000 บาท  ดาวน์โหลด

     8. บัญชีรายชื่อธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท  ดาวน์โหลด

     9. แบบบันทึกตกลงจ้างและบัญชีรายละเอียด ธุรการโรงเรียน (9,000 บาท)  ดาวน์โหลด