นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

***************

อ่านรายละเอียดประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

     1. หนังสือนำส่งประกาศตำแหน่งว่าง  ดาวน์โหลด

     2. ประกาศตำแหน่งว่าง และคำชี้แจง  ดาวน์โหลด

     3. แบบคำร้องขอย้าย และแบบบัญชีงบหน้า  ดาวน์โหลด